Heltidsforsikring, avtaler og betaling.

Ulykkeforsiking hos If, PBL -A medlemskap og foreldrebetaling

FORSIKRING

Barnehagen har valgt en ulykkesforsikring i If. Dette er ett ekstra gode for barnehagens kunder som jeg som eier har valgt for dere. Forsikringen kalles for Barneulykke heltid, og gjelder hele døgnet så lenge barnet har plass i barnehagen. Det betyr at barna er forsikret også utenfor barnehagetiden. Ta kontakt ved spørsmål eller ring If på telefon 02400. På www.if.no finnes et kort sammendrag.

PBL-a medlemskap.

Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund - arbeidsgiverseksjonen.

BETALING

Barnehageplass betales forskuddsvis/etterskuddsvis og innen den 5. i hver måned, og det betales for 11 måneder i året. Vi følger Arendal Kommunes satser, men har et mattillegg som for tiden er 300 kr for full plass. Matpengene graderes på lik linje med foreldrebetalingen. Maten består av tre måltider per dag inkludert frukt, og vi serverer varm mat ca. tre ganger per uke.

Skogens Lykke Barnehage har inntektsgradert foreldrebetaling i samsvar med kommunen. Gå inn på kommunens hjemmeside for å finne de gjeldende mulighetene for redusert foreldrebetaling. Link til dette her: https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/priser-og-betaling/

Det gies 30 % i søskenmoderasjon for barn nummer to, og 50 % for barn nummer tre eller fler.

Økning i foreldrebetalingen kan kun skje etter 2 måneders varsel.

Dersom det oppstår hendelser utenfor foreldre/foresattes kontroll, som medfører at barnehageplassen ikke benyttes over lengre tid, kan barnehagens styrer innvilge betalingsfritak.